top of page

קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה לפני השימוש באתר, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעיד על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה. אין להשתמש באתר אם אינך מסכים לתנאים כאמור.

זכויות היוצרים

כל התוכן הנכלל באתר זה לרבות טקסט, עיצוב, גרפיקה או קוד, מוגנים בזכויות יוצרים כעבודה קיבוצית על פי חוקי זכויות היוצרים של ארצות הברית וכן על פי חוקי זכויות יוצרים אחרים והוא רכוש של www.hemawayseat.org. העבודה הקיבוצית כוללת עבודות ש- www.hemawayseat.org מחזיקה בהן ברישיון. © 2008-2011, www.hemawayseat.org. כל הזכויות שמורות. הנך רשאי להפיק עותק אלקטרוני או מודפס של האתר לשם ביצוע הזמנה באתר www.hemawayseat.org  או רכישת מוצרים בו בלבד. הנך רשאי לצפות בתכנים מסוימים, בכפוף להגבלות שצוינו במפורש בנוגע לחומרים מסוימים, להוריד או להדפיס חלקי חומרים מפרקים שונים באתר לשימושך האישי ולא מסחרי בלבד, או לשם הזמנת מוצרים באתר www.hemawayseat.org  שימוש אחר בחומרים שבאתר זה, ובכלל זה העתקה, הפצה, פרסום חוזר, הצגה או העברה של התכנים של אתר זה, ללא רשות מוקדמת בכתב מאת www.hemawayseat.org אסור לחלוטין. כמו כן, אתה מסכים בזאת לא לשנות או למחוק את סימני הקניין הרוחני מהחומר שהורדת מהאתר.

סימני מסחר

כל סימני המסחר, סימני השירות, והשמות המסחריים של www.hemawayseat.org באתר זה הם סימני מסחר או סימני מסחר רשומים של www.hemawayseat.org.

מדיניות החזרת המוצרים

אם אינך מרוצה מהמוצר, הנך רשאי להחזירו תוך 14 ימים תמורת החזר מלא (בניכוי הוצאות משלוח). כדי להחזיר את המוצר עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו ב – servise@nava-line.co.il או בטלפון 03-5540565 ולבקש מספר אישור RMA לפני החזרת המוצר. לא יתקבל החזר ללא מספר RMA.

התנערות מאחריות

אתר זה והחומרים והמוצרים באתר זה, מסופקים "כמות שהם" (AS IS) וללא כל אחריות מכל סוג, מפורשת או מכללא. www.hemaway.com מתנערת במידה המרבית שהיא רשאית לעשות כן על פי החוק החל, מכל אחריות, מפורשת או מכללא, לרבות בין השאר, אך לא רק, אחריות מכללא לסחרות ולהתאמה לשימוש למטרה מסוימת, ולאי-הפרה. www.hemawayseat.org אינה מתחייבת שהתפקודים הנכללים באתר זה יתפקדו ללא הפרעות ושגיאות, שפגמים יתוקנו או שאתר זה או השרת שבאמצעותו אתם גולשים לאתר זה חופשיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. www.hemawayseat.org אינה ערבה או יוצרת מצג בנוגע לשימוש בחומרים באתר זה מבחינת מידת נכונותם, דיוקם, אמינותם או מכל בחינה אחרת. יתכן שההגבלות שלעיל אינן חלות עליך.

הגבלת אחריות

בשום מקרה www.hemawayseat.org לא תהיה אחראית לנזקים מיוחדים או תוצאתיים בקשר לשימוש, לחוסר היכולת להשתמש, לחומרים המוצגים באתר, או לביצוע של המוצרים הזמינים מאתר זה, אף אם נמסרה הודעה מוקדמת ל- www.hemawayseat.org על האפשרות של נזקים אלה. ייתכן כי החוק החל אינו מתירו לסייג או להגביל אחריות לנזקים תוצאתיים או אגביים, לפיכך ייתכן שההגבלה והסיוג שלעיל אינם חלים עליך.

טעות סופר

במקרה שמוצר של www.hemawayseat.org מצוין במחיר לא נכון בשל טעות סופר, תהיה ל- www.hemawayseat.org זכות לסרב למלא הזמנה או לבטל הזמנה שהוגשה למוצר במחיר לא נכון. www.hemaway.com שומרת לעצמה זכות לסרב למלא הזמנה כאמור או לבטלה גם אם ההזמנה אושרה וכרטיס האשראי שלך חויב. אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב עבור הרכישה והזמנתך בוטלה, www.hemawayseat.org תוציא הודעת זיכוי לחשבון כרטיס האשראי שלך בסכום המחיר הלא נכון.

תקופה; סיום

תנאים והוראות אלה חלים על הגישה שלך לאתר ו/או על תהליך ההרשמה או תהליך הרכישה. www.hemawayseat.org  רשאית לשנות או להפסיק תנאים והוראות אלה, או כל חלק מהם, מבלי לתת כל הודעה, בכל זמן, ומכל סיבה. ההוראות המתייחסות לזכויות יוצרים וסימני מסחר, התנערות מאחריות, הגבלת אחריות, שיפוי, והתנאים הנוספים ימשיכו לעמוד בתוקפם לאחר סיום תנאים והוראות אלה.

הודעות

www.hemawayseat.org רשאית להעביר לך מסרים באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלך, לפרסם הודעה כללית באתר, או בכל שיטה אמינה אחרת לכתובת אותה מסרת ל - www.hemawayseat.org.

הוראות נוספות

​על השימוש שלך באתר זה יחולו מכל בחינה דיני מדינת קליפורניה, ארה"ב, מבלי להתחשב בכללי ברירת הדין, ולא יחולו עליו תנאי אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בין לאומי משנת 1980. אתה מסכים שסמכות השיפוט, ומקום השיפוט, בכל ההליכים המשפטיים אשר נובעים באופן ישיר או עקיף מאתר זה או בקשר אליו (לרבות בין השאר, אך לא רק, לרכישת מוצרים של www.hemawayseat.org ) תהיה בידי בתי המשפט הפדראליים או המדינתיים במחוז לוס אנג'לס, קליפורניה. כל עילת תביעה או תביעה שתהיה לך בקשר לאתר (ובכלל זה, בין השאר, בקשר לרכישה של מוצרים של www.hemawayseat.org) חייבת להיות מוגשת בתוך שנה אחת (1) לאחר מועד התגבשות התביעה או עילת התביעה. מחדל של www.hemawayseat.org  לעמוד על ביצוע דווקני או על אכיפה של כל הוראה הנכללת בתנאים והוראות אלה לא יתפרש כוויתור על כל הוראה או זכות. אופן התנהלות הדברים בין הצדדים או נהגים מסחריים לא ישנו תנאים והוראות אלה. www.hemawayseat.org. רשאית להמחאות את זכויותיה וחובותיה על פי הסכם זה לכל צד בכל זמן מבלי לתת לך הודעה על כך.

שימוש באתר

​הטרדה בכל צורה או דרך באתר זה, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ושיחה, או באמצעות חומר תועבה או שפה פוגעת, אסורה לחלוטין. התחזות לאחר, לרבות התחזות לעובד של .www.hemawayseat.org, מארח, או נציג או חבר או מבקר אחרים באתר אסורה אף היא. אינך רשאי להעלות, להפיץ, או לפרסם בדרך אחרת באמצעות האתר תוכן שהוא בגדר לשון הרע, השמצה, תועבה, איום, פלישה לפרטיות או פגיעה בזכויות פרסום, חומר שהוא בגדר שימוש לרעה, חומר לא חוקי או חומר מעורר התנגדות בדרכים אחרות, או חומר המהווה עבירה פלילית או עידוד לעבירה פלילית, חומר המפר את זכויותיו של צד כלשהו או חומר אשר מצמיח אחריות או מפר כל חוק בדרך אחרת. אינך רשאי להעלות לאתר תכנים מסחריים או להשתמש באתר על מנת לשדל אחרים להצטרף או להפוך לחברים בכל שירות מקוון מסחרי אחר או ארגון אחר.

השתתפות של משתמש

www.hemawayseat.org אינה בודקת ואינה יכולה לבדוק את כל התקשורת והחומרים הנוצרים או מוצגים על ידי המשתמשים אשר נכנסים לאתר, ואינה אחראית בשום אופן על התוכן של חומרים ותקשורת אלה. אתה מאשר שבעצם העובדה ש- www.hemawayseat.org מספקת לך יכולת לעיין בחומר שנוצר על ידי משתמשים ולהפיצו באתר, www.hemawayseat.org פועלת רק כצינור סביל להפצת החומר ואינה נוטלת על עצמה כל התחייבות או אחריות בקשר לתכנים או לפעילות באתר. ואולם, www.hemawayseat.org שומרת על זכותה לחסום או לסלק תקשורות או חומרים אשר לפי קביעתה (א) פוגעים לרעה, מהווים לשון הרע או תועבה, (ב) תרמית, הטעיה או הולכת שולל, (ג) מפרים זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות של אחרים, או (ד) מפרים כל חוק או תקנה, או (ה) פוגעים או אינם מקובלים מבחינה אחרת על www.hemawayseat.org, על פי שיקול הדעת הבלבדי שלה.

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולמנוע כל נזק מאת www.hemawayseat.org  נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, השליחים, מעניקי הרישיונות והספקים שלה (להלן, יחד - "ספקי שירות") מפני ונגד כל הפסד, הוצאה, נזק ועלות, לרבות שכר טרחת עורכי דין בשיעור סביר, אשר ינבעו מכל הפרה של תנאים והוראות אלה או מכל פעילות הקשורה לחשבון האינטרנט שלך (לרבות רשלנות או פעולה שהיא עוולה), שלך או של כל אדם אשר יתקשר לאינטרנט באמצעות חשבון האינטרנט שלך.

קישורים לצדדים שלישיים

מתוך כוונה לספק ערך מוסף למבקרים שלנו, אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים באינטרנט שמופעלים על ידי צדדים שלישיים. ואולם, אף אם הצד השלישי קשור ל- www.hemawayseat.org, ל- www.hemawayseat.org אין שליטה על אתרים מקושרים אלה, שלכל אחד מהם יש מדיניות נפרדת בתחום הפרטיות ונהגים אחרים של איסוף מידע, שאינם תלויים ב- www.hemawayseat.org  אתרים מקושרים אלה הינם לנוחותך בלבד ולכן אתה ניגש אליהם על סיכונך. למרות האמור לעיל, www.hemawayseat.org שואפת להגן על היושרה של האתר שלה והקישורים המוצגים בו ולכן היא מבקשת לקבל משוב, לא רק על האתר שלה אלא גם על האתרים הקשורים לאתר שלה (לרבות אם קישור ספציפי אינו פעיל).

תנאי שימוש באתר

לשימוש בבית, במשרד, או בעת נסיעה

טחורים , טיפול בטחורים

|  טיפול בטחורים |  טיפול בטחורים |  טיפול בטחורים |  טיפול בטחורים |  טיפול בטחורים |  טיפול בטחורים |  טיפול בטחורים |  טיפול בטחורים |  טיפול בטחורים |

bottom of page